Spracovanie osobných údajov

spať na predchádzajúcu stránku

Memorandum a magánélet védelméről és a személyes adatok kezeléséről

Érvényes 2018.05.25-től

Ez az adatvédelmi nyilatkozat leírja, hogyan gyűjtjük és használjuk azokat az információkat, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak, és amelyeket Ön akkor ad meg nekünk, amikor személyesen, levélben vagy weboldalunkon keresztül meglátogat bennünket. Ez a nyilatkozat azt is meghatározza, hogyan kezeljük az Ön adatait, és hogyan férhet hozzá és módosíthatja azokat.

Üzemeltető: LUMARKT, sro Hutnícka 1, 040 01 Kassa

A személyes adatok feldolgozása kifejezés

Személyes adatkezelés minden olyan művelet vagy műveletsor, amelyet az Üzemeltető, a Közvetítő vagy egy erre felhatalmazott harmadik személy szisztematikusan végez az Érintett Személyes Adataival; főként a személyes adatok gyűjtésére, információhordozókon történő tárolására, hozzáférhetővé tételére, módosítására vagy megváltoztatására, keresésre, felhasználásra, továbbításra, terjesztésre, közzétételre, tárolásra, cserére vagy kombinálásra, az ügyfelek személyes adatainak zárolására és selejtezésére vonatkozik.

A személyes adatok kezelésének elvei

Az Üzemeltető az Érintett személyek személyes adatainak kezelése során a legmagasabb szintű személyes adatok védelmét tiszteletben tartja és tiszteletben tartja, különös tekintettel az alábbi elvekre:

 • a személyes adatok kezelése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak (különösen a személyes adatok védelméről szóló 2018/18. sz. általános rendeletnek és a személyes adatok védelméről szóló EU GDPR rendeletnek megfelelően) megfelelően és átláthatóan történik;
 • a személyes adatok kezelése során az Üzemeltető figyelmet fordít jogai védelmére és azokat maradéktalanul tiszteletben tartja;
 • a személyes adatokat mindig világos és közérthető módon, meghatározott célból, meghatározott eszközökkel és módon kezelik;
 • csak azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyek kezelése megfelel a megjelölt céloknak (megfelelő, releváns és szükséges e célok teljesítéséhez);
 • kizárólag a feldolgozásuk céljára tekintettel szükséges ideig tárolják;

A gyűjtött személyes adatok típusai

Mindig kiválaszthatja, hogy milyen személyes adatokat kíván megadni számunkra. Ha azonban úgy dönt, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, azt elfogadjuk, de ez befolyásolhatja az Ön számára szolgáltatott információk minőségét. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha egy bizonyos típusú személyes adatot jogszabályi követelmény teljesítése alapján kell kezelni.

Az általunk gyűjtött személyes adatok a következők:

Automatikusan gyűjtött személyes adatok és harmadik felek

Az Ön számára nyújtott ellátás minőségének javítása érdekében a weboldal ún sütiket. A cookie-k olyan kisméretű szöveges fájlok, amelyek meghatározott adatokat tartalmaznak, amelyek arra szolgálnak, hogy az Üzemeltető felismerje az Érintett számítógépét az Üzemeltetővel való kommunikáció során.

A cookie-k az érintett személy merevlemezén tárolódnak az internetböngészőn keresztül. A kiválasztott cookie-k tárolása mindig csak az érintett hozzájárulása alapján történik, azzal, hogy a cookie-k tárolása később, az internetböngésző beállításai között bármikor megtagadható.

Weboldalunk használata során automatikusan csak harmadik feleken keresztül gyűjtünk személyes adatokat:

 • A Google Analytics

Ezeket a szolgáltatókat az EU-n belül is érvényes titoktartási megállapodás köti, és nem használhatják fel az Ön személyes adatait saját vagy más célra.

A személyes adatok megszerzésének módja

 • E-mail kommunikáció

A személyes adatok kezelésének jogalapjai és céljai

A jogi alapok alapján:

1. Jogi követelmények teljesítése:

 • egyes esetekben a megadott személyes adatok felhasználhatók a szerződéskötést megelőző kapcsolatok előkészítéséhez vagy a szerződés/szerződések feltételeinek (például adományozási szerződés, együttműködési szerződés stb.) alkalmazásához, ill.
 • a jogalkalmazó hatóságok jogszabályi előírásainak teljesítése érdekében

2. Jogos érdekek:

 • például megfelelő webhelytartalom, e-mailek és hírlevelek biztosítása termékeink, szolgáltatásaink és weboldalunk tartalmának fejlesztése és népszerűsítése érdekében;
 • adminisztratív célokra is.

Ha személyes adatait jogos érdekeink érvényesítésére használjuk fel, mindig az Ön jogait és érdekeit helyezzük előtérbe jogainkkal és érdekeinkkel szemben.

Abban az esetben, ha a vonatkozó jogszabályok ezt megkövetelik, kérjük, adja meg hozzájárulását. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha e-mailt küld a Felelős személy címére.

Egyéb személyes adatait az alábbi célokra használjuk fel:

 • a kampány híreinek küldése céljából
 • tevékenységünkkel kapcsolatos hírek küldése céljából
 • abból a célból, hogy válaszokat küldjön a kérdéseire, amelyeket például a kérdéses webhely kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül kapott
 • annak érdekében, hogy javítsa az Ön élményét weboldalunk használata során. A személyes adatokat olyan kutatásokhoz és elemzésekhez használjuk fel, amelyeket harmadik fél végezhet a nevünkben. Az ilyen kutatások eredményeit anonim és összesített formában megoszthatjuk vagy felfedhetjük harmadik felekkel. Személyes adatait analitikai célokra, valamint szolgáltatásaink, felhasználóink élményének, valamint online szolgáltatásaink funkcionalitásának és minőségének javítása érdekében is felhasználjuk. Ha automatizált eljárásokat alkalmazunk olyan személyes adatok feldolgozására, amelyek jogi vagy jelentős hatással vannak Önre, megfelelő intézkedéseket foganatosítunk az Ön jogainak és szabadságainak védelme érdekében.
 • weboldalunkon tanúsított viselkedésének elemzése alapján releváns reklámok megjelenítése céljából

Személyes adatok nemzetközi továbbítása

Az Ön személyes adatait csak a Szlovák Köztársaság területén kezeljük, és nem továbbítják más, az Európai Unión belüli vagy azon kívüli országokba.

Adatmegőrzés

Amennyiben az Ön szerződés teljesítése céljából kezelt személyes adataira vonatkozik, az Üzemeltetőt jogszabály kötelezi ezen adatok kezelésére a szerződéses jogviszony időtartama alatt, általában öt évig, ha a vonatkozó jogszabályok ennél hosszabb időtartamot nem írnak elő.

Egyéb esetekben személyes adatait a végéig, illetve addig őrizzük meg, amíg az az Ön számára szolgáltatás nyújtásához, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásához, bármely féllel fennálló viták rendezéséhez szükséges.

Az Ön jogai

Szeretnénk, ha Ön irányítaná adatai felhasználását. A következő lehetőségek közül választhat:

Személyes adatokhoz való hozzáférés joga : Önnek jogában áll megerősítést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak tényleges kezelése folyamatban van-e, és ha igen, joga van hozzáférni ezekhez a személyes adatokhoz és meghatározott információkhoz. Ebben az esetben az Üzemeltető a kezelt személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja

A törléshez való jog ("az elfelejtéshez való jog") : jogosult arra, hogy az Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha jogszabályban meghatározott okok valamelyike fennáll. Mindenekelőtt abban az esetben, ha az ügyfél a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja. Bizonyos esetekben azonban az Üzemeltető nem köteles és nem jogosult ennek a kérésnek eleget tenni, különösen akkor, ha a személyes adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítéséhez lenne szükséges

Az adatkezelés korlátozásához való jog : jogosult arra, hogy az Üzemeltető korlátozza személyes adatainak kezelését, ha jogszabályban meghatározott okok valamelyike felmerül. Például a kezelt személyes adatok pontatlansága vagy kezelésük jogellenessége miatt.

Adattovábbításhoz való jog : Ha Ön megadta az Üzemeltetőnek személyes adatait, az ilyen személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, vagy a szerződés teljesítése érdekében történik, és automatikusan történik, Ön jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban, és átviheti azt egy másik üzemeltetőhöz. Kérheti továbbá, hogy az Üzemeltető személyes adatait közvetlenül egy másik üzemeltetőhöz továbbítsa.

Helyesbítés joga : jogosult arra, hogy az Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az általa kezelt pontatlan személyes adatokat. Joga van továbbá a hiányos személyes adatok kiegészítésére, beleértve egy kiegészítő nyilatkozat megtételét is.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos tiltakozás és hozzájárulás visszavonásának joga : ha az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján használjuk, Önnek jogában áll ezt a hozzájárulást a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bármikor visszavonni.

Panasztétel joga : ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak feldolgozása a vonatkozó jogszabályok, különösen a rendeletek megsértéséhez vezet, forduljon a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz a https://www.dataprotection.gov.sk/ címen vagy a Hraničná 12 820 07 címen. Pozsony 27.

Kérdések és panaszok

Ha kérdései vagy kétségei vannak személyes adatai kezelésével kapcsolatban, vagy ha a jelen közleményből eredő bármely jogával élni kíván, forduljon a fent említett Felelőshöz. Kérdéseivel és panaszaival a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalához is fordulhat, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Változások ebben a közleményben

Ha Önt érintő változtatások történnének (pl. ha személyes adatait a fent említettektől eltérő célokra szeretnénk kezelni), értesítjük Önt, mielőtt azok hatályba lépnének.

Letölthető dokumentumok: